JUMLAHTGLDARI
Rp. Rp 1.000.000 28-12-2018 Bpk SARWANI
Rp. Rp 3.810.700 27-12-2018 Infaq Sawit Jama’ah Periode V
Rp. Rp 300.000 27-12-2018 Bpk. ASEP SAIFULLAH
Rp. Rp 100.000 26-12-2018 Sdr. YANTO KROYA
Rp. Rp 1.000.000 26-12-2018 Alm. Bpk MARSONO
Rp. Rp 200.000 26-12-2018 Sdr. TUPANI
Rp. Rp 200.000 22-12-2018 Sdr. SUTIYOSO
Rp. Rp 2.000.000 21-12-2018 Alm. Ibu SARIYEM